Polityka prywatności

1. Obowiązek informacyjny RODO

Od 25.05.2018 obowiązują w całej Unii Europejskiej przepisy o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z artykułem 13. ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

1.1. Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Agencja Turystyki Geo Travel z siedzibą w Końskich, ul. Polna 9/32, 26-200 Końskie, NIP: 563 2127134, REGON: 260289683, wpisanym do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystyki pod numerem 100/12 

1.2. Sposób kontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych 

inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się mailowo: iod@geotravel.com.pl lub za pośrednictwem poczty
Inspektor Danych Osobowych
Końskie, ul. Polna 9/32, 26-200 Końskie, 

1.3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, złożeniem wniosku, wypełnionym formularzem, jak i w trakcie wykonywania umowy, rozpatrzeniem wniosku, będą przetwarzane w następujących celach: 
A. sprzedaży produktów o usług 
B. prowadzenia działań marketingowych 
C. rozpatrywanie wniosków

1.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie: 
A. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
B. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
C. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski 
D. udzielona zgoda

1.5. Kategorie pozyskanych danych osobowych.

Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
A. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy email, telefony 
B. historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki)

1.6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
A. procesorom w związku ze zleconymi przez GEO TRAVEL działaniami realizowanymi w imieniu GEO TRAVEL
B. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom 
C. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
D. nabywcom wierzytelności, którym spółki z grupy kapitałowej Podmiot zbyły przysługujące należności (do firm współpracujących nie do klientów) –przenosimy na druk wezwania do zapłaty
E. kancelariom prawnym, którym GEO TRAVEL zleciły np. prowadzenie postępowania 
F. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

1.7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego 

Państwa dane będą przekazane do państw trzecich wyłącznie w związku z koniecznością realizacji usług (np. Ukraina, Białoruś, Rosja) 

1.8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
A. przepisy prawa, które mogą obligować GEO TRAVEL do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości), 
B. okres przez jaki są świadczone usługi 
C. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, 
D.. okres na jaki została udzielona zgoda

1.9. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 
A. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa 
B. sprostowania danych, 
C. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
D. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 
E. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych 
F. przeniesienia Państwa danych osobowych
H. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ

1.10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

1.11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez GEO TRAVEL, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.12.Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta. 

1.13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą 

GEO TRAVEL korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: 1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)

 

2. Informacje ogólne

Operatorem Serwisu geotravel.com.pl jest Agencja Turystyki Geo Travel

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl, funkcjonującego pod adresem nazwa.pl

 

3. Informacje w formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

4. Informacja o plikach cookies.

Zasady dotyczącze plików cookies zostały opisane w dokumencie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

 

5. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

6. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.